Výuka cizích jazyků na základní škole

První stupeň

Výuka dvou cizích jazyků na naší škole začíná od první třídy. V současnosti nabízíme německý a anglický jazyk.

V 1. až 3. třídě probíhá výuka prožitkovým a kontextuálním způsobem. Děti absorbují cizí jazyk v jeho přirozené podobě, učí se říkadla, básně, veršíky a písně, hrají hry a naslouchají příběhům. Tímto způsobem a zcela spontánně si osvojují základní slovní zásobu a gramatické vazby. Během tohoto období mají děti velice dobře vyvinutou schopnost získat napodobováním cit pro základní intonační vzorce cizího jazyka, což je schopnost, která se v pozdějším věku vytrácí.

Od 4. a 5.třídy je namístě více vědomé učení, jež které se kryje s novou fází dětského vývoje.

Děti pokračují v používání toho, co se již naučily a navíc začínají používat psanou formu jazyka a čtení. Jsou také obeznámeny se strukturou a rozdíly v mluvené a psané formě jazyka. Čerpajíc z toho, co se již naučily foneticky a nazpaměť v prvních třech letech, děti začínají zápisem toho, co již znají a čemu rozumí. Po zavedení fonetických ekvivalentů písmen je možno použít nových textů.

Hodnocení na této úrovni je dáno učitelovou schopností pozorovat viditelný potenciál, či nedostatky dětí ve schopnosti pamatovat si, ve výslovnosti a v odvaze mluvit. To vše posléze prohovoří s třídním učitelem a rodiči.

Druhý stupeň

Na druhém stupni přechází prožitkové vnímání předmětu ve více vědomé a analytické uchopení učiva.

Děti pokračují v opakování probraného učiva, doplňují gramatiku způsobem objevování a zápisu gramatických pravidel. Témata a styl výuky se často mění.

Konverzace a vyprávění pokračují a jsou delší. Slovní zásoba je probíraná v návaznosti na text či podle tématu. Četba, psaní a práce s textem pokračuje. Probírá se geografie, historie, kultura zemí a životopisy významných osobností. Pokud je to možné, učitel zařídí dopisování a výměnné pobyty.

VYPRÁVĚNÍ hraje klíčovou roli. Výuka by měla být vždy pestrá a střídající různé aktivity a hry. Písně, folklór, tradice, dějiny, reálie, zeměpis vše je vetkáno do probírané látky. Krátká i delší divadelní představení jsou vynikající metodou jak „rozmluvit“ i ty dosud nesmělé děti.

GRAMATIKA na druhém stupni tvoří intelektovou páteř, která dává věcem řád. Nové gramatické vazby se uvádějí v kontextu a staví na probraném učivě v českém jazyce. Gramatika se také omezuje jen na tu skutečně nezbytnou.

NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA je probírána v tematických okruzích pokud možno bez překládání, jelikož nutnost překládat zbytečně zpomaluje schopnost porozumění i vyjádření. Důraz je kladen na schopnost rychle porozumět a pohotově vyjádřit své myšlenky a názory.

TESTOVÁNÍ - žáci od 4. třídy pravidelně opakují a upevňují učivo pomocí prověrek, konverzací či diktátů. Tyto jsou slovně či percentuelně hodnoceny. Průběžné známkové hodnocení není. Děti se neučí kvůli známkám.

UČEBNICE se pokud možno vůbec nepoužívají, jelikož limitují úsilí, iniciativu a představivost učitele a také schopnost dětí odvodit gramatické vazby. Děti si vedou vlastní sešity na gramatiku, slovní zásobu, texty, básně, písně a slovní hry.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027