Výuka cizích jazyků na střední škole

Na počátku středoškolského stupně spočívá výuka cizích jazyků ve studiu původu a vývoje cizího jazyka v dějinných souvislostech, etymologie a charakteristik daného jazyka. Studují se typické ukázky prózy a poezie různých období. Studenti jsou vedeni k diskusi, analýze, k formulaci shrnutí a prezentacím probíraného učiva v cizím jazyce.

Další fází výuky je objevování krásy cizího jazyka studiem charakteristických uměleckých literárních děl. Např. v hodinách anglického jazyka se detailně probírají a analyzují literární díla a témata jako Beowulf, Canterburské povídky, Smrt Artušova, život a dílo Shakespearovo, 6 romantických básníků, O. Wilde a jiní. Touto prací je tříbena schopnost studentů formovat estetický úsudek. Hlavní důraz leží na správném použití gramatiky, rétorice a dialektice.

Ke konci školy se probírá moderní a post moderní literatura prostřednictvím práce na jednom či několika vybraných dílech. Ve 13. třídě je hlavní důraz kladen na přípravu k maturitním zkouškám. Výuka – tj. výklad, zápis, prodiskutování a testování znalostí učiva ve všech ročnících probíhá, pokud možno, v cizím jazyce. Je důležité, aby studenti během čtyř let studia porozuměli specifickým faktorům přispívajícím k formování identity národů dané jazykové oblasti a aby pronikli do jejich způsobu vnímání světa a interakce z okolím. Je rovněž důležité, aby studenti disponovali praktickými dovednostmi v cizím jazyce v takovém rozsahu, aby byli připraveni na případné další studium a život v zahraničí.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027