Forma studia

 • hlavní epochové vyučování

Hlavní předměty - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis - se vyučují v ranních dvouhodinových blocích, a to jeden předmět souvisle po dobu 3 nebo 4 týdnů (tzv. epocha předmětu). To umožňuje, aby se student na daný předmět mnohem lépe soustředil a dopracovával se v něm hlubšího pochopení. Ranní epochová výuka je pro celou třídu společná.

 • další předměty

Po epoše následují, nyní již s tradiční týdenní periodicitou, další předměty: cizí jazyk I (angličtina), cizí jazyk II (němčina), estetická výchova, občanská nauka, tělesná výchova, výpočetní technika, cvičné hodiny matematiky a českého jazyka a dále předměty zvoleného studijního zaměření (od 2. ročníku).

 • odpolední umělecké a praktické epochové vyučování

Odpoledne se konají odborné a umělecké kurzy. V průběhu roku se tu budou střídat témata jako informatika, laboratorní cvičení, malování, modelování, eurytmie (umělecká pohybová výchova), tvořivá dramatika, práce se dřevem, práce s kovem, základy techniky aj;

 • jedno až dvoutýdenní praktika v jednotlivých ročnících:
  • 1. ročník - zeměměřičské,
  • 2. ročník - ekologické,
  • 3. ročník – sociální;

 • v každém ročníku je dále 3 až 4-týdenní rezerva využitelná pro
  • jazykové výměnné pobyty v zahraničních školách,
  • realizaci projektů,
  • třídní studijní cestu (např. na téma historie umění);

 • ve 3. ročníku žáci nastudují třídní divadelní hru;

 • ve 4. ročníku žáci vypracují projektovou práci na zvolené téma; její obhajoba je součást maturitní zkoušky

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027