Epochový sešit - individualizovaná učebnice

Výhradní používání předtištěných textů a učebnic směřuje k pasivitě a často se vytrácí vztah k učebnici samé. Na waldorfské škole jsou žáci vedeni k vytváření vlastního textu („učebnice“) právě tím, že zápis je v jejich rukou podle pokynů vyučujících. Důraz je kladen na autorství a vlastnictví žákem používaných sešitů, což vede k prohloubení vztahu k učivu a ke snaze o kvalitní estetické zpracování. Používány jsou nelinkované sešity formátu A4, plnicí pera, měkké pastelky a voskovky.

V prvních třech až čtyřech letech výuky na základní škole reprodukuje žák učitelův zápis a obrázky z tabule. Je veden k uchopení prostoru stránky a citlivému barevnému provedení psaných textů a k osvojování látky pomocí četných barevných obrázků.

Od čtvrté třídy žáci pracují s doplňujícím textovým a obrazovým materiálem z knih soustředěných ve třídě. V průběhu pátého a šestého ročníku se postupně krystalizuje žákův osobitý styl, nabývá větší autonomie a již se nejedná pouze o přepisy z tabule, ale vyskytují se i samostatně tvořené zápisy.

V posledních třech ročnících základní školy by již měli žáci nabýt schopnosti vytvořit samostatný zápis z výkladu učitele. Podle povahy učiva a preferencí konkrétního vyučujícího je zápis buď připraven vyučujícím nebo plně v režii žáka. Může být diktován nebo je na tabuli či promítacím plátně znázorněna osnova celého výkladu, kterou pak žák v sešitě doplní a obohatí. Někdy je vypracování co nejpřesnějšího zápisu domácím úkolem. Na střední škole (waldorfském lyceu) jsou způsoby vedení zápisu kombinovány podle potřeby.

Těžiště takto vedených sešitů tkví v hlavním vyučování, které se soustředí do dvouhodinového ranního bloku. Po dobu tří až pěti týdnů se v tomto bloku, nazývaném epocha, žáci zabývají jedním předmětem, například fyzikou. V průběhu epochy slouží tzv.epochový sešit k zaznamenávání, upevňování a opakování probrané látky; je také zpětnou vazbou pro rodiče.

Po skončení epochy se sešit stává vizitkou žákovy práce, je zpravidla zkontrolován učitelem a bývá důležitou součástí hodnocení. Žák tedy vytvořil vlastní „učebnici“. V podobném stylu jsou vedeny i sešity v předmětech, jež jsou průběžné (jazyky, cvičné hodiny apod.). Nejeden takový sešit je rodinou ceněn a opatrován podobně jako album z cest.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027